HEADING 1

Heading 2

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

BY THE NUMBERS

2
Bus Routes

Silver Line & Route #1

3
Jurisdictions
1
Inclusive Transportation Provider
Dozens
Businesses Operating in the Project Area.
19,000
People Live in South Division Project Area.
17,800
Jobs in the Area

Only 1,100 live and

work within the

project area.

22
Silver Line Bus Stops
7.4
Miles on
Division
Avenue
6
High Schools

Tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi

Thông tin đầu vào của bạn sẽ giúp định hướng cho tương lai của Đại lộ Division và các vùng lân cận.

Bấm để tham gia cuộc khảo sát

Đăng ký để được cập nhật!

© 2020 bởi DIVISION UNITED